moderna tiden

Tidigmodern tid: Tiden från upptäckten av Amerika fram tills industriella revolutionen startar brukar benämnas tidigmodern tid. Den sträcker sig ungefär från år till år Förr delades den in i två underavdelningar, Renässansen (ca ) och Upplysningen (ca ). Modern tid: Modern. Modern tid kan vidare uppdelas i tidig modern tid och senmodern tid, där den senare perioden avser tiden efter Franska revolutionen, och inleds med den industriella revolutionen. Olika händelser har fått ange Medeltidens slut och den moderna tidens början. Till exempel renässansen under talet, bysantinska. Europa genomgår radikala förändringar i det tidiga talet. Industrialisering, urbanisering och teknik öppnar nya möjligheter till kommunikation – både människor och idéer färdas snabbare. I den ekonomiska tillväxten finns optimism, men industriell teknikutveckling möjliggör också ett massdödande i första världskriget.

Moderna tiden Video

Leif Anderson - Smoke Rings 1 moderna tiden